Waarom zou u patiënten met een voorgeschiedenis van depressie helpen om te stoppen met roken?

 • Het percentage rokers onder personen met een geestelijke aandoening is ongeveer tweemaal zo hoog als het percentage rokers onder personen zonder geestelijke aandoening in de algemene populatie23
CHAMPIX® kan patiënten met een voorgeschiedenis* van depressie helpen om te stoppen met roken

Bij rokers met een voorgeschiedenis van ernstige depressie (MDD) biedt CHAMPIX® meer kans op:

 • Stoppen met roken na 12 weken (vs. placebo)
  (35,9% vs. 15,6%; OR=3,35; 95% BI: 2,16-5,21; p<0,001)24
 • Blijvende abstinentie na 1 jaar (vs. placebo)
  (20,3% vs. 10,4%; OR=2,36; 95% BI: 1,40-3,98; p=0,001) 24

*Een eerdere of huidige diagnose van MDD; zonder psychotische kenmerken; op een stabiele behandeling met antidepressiva voor MDD (≥2 maanden) (n=378, 72%) en/of met een succesvol behandelde MDD-episode in de voorgaande 2 jaar.

Annals of Internal Medicine - video
Bekijk de bevindingen van dr. Robert Anthenelli, hoofdonderzoeker en auteur van dit grote onderzoek naar hulp die CHAMPIX® patiënten met MDD kan geven bij het stoppen met roken. 24

Depressiebeoordelingsschalen lieten in geen van beide behandelgroepen een klinisch significante algehele verslechtering van de stemming of angst zien24

 • Op de Montgomery-Äsberg Depression Rating Scale (MADRS) werden geen significante verschillen waargenomen tussen CHAMPIX® en placebo24

Gemiddelde verandering t.o.v. baseline (95% BI) in MADRS-score

 • Op de Hamilton Anxiety 24

Gemiddelde verandering t.o.v. baseline (95% BI) in HAM-A-score

CHAMPIX® werd doorgaans goed verdragen door rokers met een voorgeschiedenis* van MDD24

 • Rokers die CHAMPIX® kregen, hadden veel voorkomende bijwerkingen die vergelijkbaar waren met de bijwerkingen van rokers zonder psychiatrische aandoeningen24
 • Het percentage ernstige bijwerkingen was voor CHAMPIX® (2,7%) en placebo (2,6%) gelijk24

*Een eerdere of huidige diagnose van MDD; zonder psychotische kenmerken; op een stabiele behandeling met antidepressiva voor MDD (≥2 maanden) (n=378, 72%) en/of met een succesvol behandelde MDD-episode in de voorgaande 2 jaar.

Bewerkt naar Anthenelli RM et al.
Een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie, opgezet om de effectiviteit en veiligheid te beoordelen van CHAMPIX® versus placebo bij patiënten met een eerdere of huidige diagnose van ernstige depressie (MDD). De patiënten hadden een huidige of eerdere diagnose van MDD zonder psychotische kenmerken en waren ofwel op een stabiele behandeling met antidepressiva (≥2 maanden) en/of hadden een succesvol behandelde MDD-episode in de voorgaande 2 jaar. Bij baseline gebruikte 70% van de patiënten antidepressiva. In totaal werden 524 mannen en vrouwen met een motivatie om te stoppen met roken (~22 sigaretten/dag in de afgelopen maand en rokend gedurende ~26,5 jaar, leeftijd 18-75 jaar) gedurende 12 weken behandeld en nog eens 40 weken gevolgd. De CHAMPIX®-behandeling startte met een 1 week durende optitratie (0,5 mg eenmaal daags gedurende 3 dagen, 0,5 mg tweemaal daags gedurende 4 dagen), gevolgd door 1 mg tweemaal daags gedurende de resterende 11 weken. Het primaire eindpunt was het door een CO-test bevestigde (≤10 ppm) continu abstinentiepercentage (CAR) voor week 9-12. Belangrijke secundaire eindpunten: door CO-testen bevestigde CAR's voor week 9-24 en 9-52.24

Waarschuwingen en voorzorgen betreffende CHAMPIX®

 • Voorzichtigheid is geboden bij rokers met een voorgeschiedenis van psychiatrische aandoeningen en rokers moeten hierover worden ingelicht.1
 • Tijdens de postmarketingervaring zijn depressie, zelfmoordgedachten en -gedrag en zelfmoordpogingen gemeld bij patiënten die probeerden te stoppen met roken met behulp van CHAMPIX®.1
 • Het gebruik van CHAMPIX® moet onmiddellijk worden beëindigd indien tekenen van agitatie, een depressieve stemming of veranderingen in gedrag of denken worden waargenomen die tot ongerustheid leiden bij u, uw patiënt, zijn familie of zijn zorgverleners.1