Skip directly to content

Website gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht/Copyright
© 2014 Pfizer bv, Capelle a/d IJssel. Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, merken, logo's en teksten zijn en blijven eigendom van Pfizer bv en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pfizer bv. Pfizer bv verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Pfizer bv op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: "© 2014 Pfizer bv, Capelle a/d IJssel". Niets in de door Pfizer bv gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.
Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Pfizer Inc. dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. Pfizer benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Pfizer betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Pfizer hieromtrent geen absolute garanties bieden.Gebruik ervan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Pfizer bv, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door Pfizer bv niet te controleren, gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door Pfizer bv gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback van gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Pfizer bv als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Pfizer bv heeft dan ook geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en heeft derhalve de vrijheid om deze informatie te gebruiken en/of verder te verspreiden.

Deze website en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.